จะเปลี่ยนนามสกุลลูก ให้กลับมาใช้นามสกุลแม่ มีขั้นตอนอย่างไร

จะเปลี่ยนนามสกุลลูก ให้กลับมาใช้นามสกุลแม่ มีขั้นตอนอย่างไร

- in สุขภาพ
1509
Loading...

อีกหนึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่อยากจะรู้ขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลจาก นามสกุลพ่อให้กลับมาเป็นนามสกุลแม่ ทำยๅกหรือไม่และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

กรณีที่ 1 การเปลี่ยนนามสกุลลูกหลังจดทะเบียนหย่ๅ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาได้หย่ๅร้ๅงกัน หลังจากจดทะเบียนหย่ๅแล้ว คุณแม่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกจากเดิมเป็นนามสกุลของบิดา ให้กลับมาเป็นนามสกุลเดิมของมารดา สามารถทำได้หรือไม่?
ตอบ หากมีการหย่ๅต้องรู้ว่าอำนาจปกครองอยู่ที่ใคร

– ถ้าอำนาจปกครองอยู่ที่บิดา การขอใช้นามสกุลมารดาก็ต้องให้บิดามาให้ความยินยอมด้วย

– ถ้าอำนาจปกครองอยู่ที่มารดา การขอใช้นามสกุลของมารดาให้มารดายื่นขอใช้นามสกุลได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต ที่บุตรมีชื่ออยู่

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนนามสกุลลูกหลังจดทะเบียนหย่ๅ อำนาจปกครองบุตรเป็นของมารดา แต่บิดาสลักหลังให้ค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่

ตอบ กรณีที่บันทึกท้ายการหย่ๅระบุให้มารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียวนั้น มารดาสามารถไปติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรได้ทันที โดยไม่ต้องให้บิดาเด็กให้ความยินยอมแต่อย่างใด และไม่ต้องสนใจว่าบิดาเด็กจะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรอยู่หรือไม่ ในวันไปเปลี่ยนควรนำใบหย่ๅติดตัวไปด้วย

กรณีที่ 3 การเปลี่ยนนามสกุลลูกในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในใบเกิดมีชื่อบิดาเป็นพ่อของเด็ก แต่ติดต่อบิดาไม่ได้แล้ว

ตอบ หากติดต่อไม่ได้แนะนำให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อออกเอกสารยืนยันว่าไม่สามารถติดตามตัวได้ เพื่อยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลต่อไป
เอกสารที่ใช้ในการขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร ได้แก่

1. สูติบัตรของบุตร

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่บุตรมีชื่ออยู่

3. หลักฐานการจดทะเบียนหย่ๅ

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.2) หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5) หรือบันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล โดยให้นำใบเกิดของลูกไปยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 100 บาท กรณีการออกใบแทน ฉบับละ 25 บาท

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการขอเปลี่ยนนามสกุล (ภรรยๅ) ในกรณีสิ้นสุดการสมรส ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือหลักฐานสิ้นสุดการสมรส หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สูติบัตร, สำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม, สำเนาทะเบียน รับรองบุตร ฯลฯ

ค่าธรรมเนียม

1. การเปลี่ยนชื่อสกุลครั้งแรกเมื่อจดทะเบียนสมรส ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรสสิ้นสุด ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3. การเปลี่ยนชื่อสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสครั้งต่อๆ ไป ฉบับละ 50 บาท

4. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

และสำหรับกรณีที่บุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว คืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถตัดสินใจได้เองว่าต้องการที่จะใช้นามสกุลพ่อหรือแม่ จึงสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลได้ด้วยตนเองเลย ไม่จำเป็นต้องดูว่าอำนาจการปกครองอยู่ที่ใคร

Loading...

You may also like

หมอขวัญ แม่นเวอร์ เข้าเต็มๆ 3 ตัวตรง

ยังคงเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงมาก ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ 1